Test Page


نمایش یک لیست از کمیسیون ها برای وارد شده.نمایش یک لیست از محصولات کاربر برای دریافت کمیسیون.نمایش یک نمای کلی از فروش و درآمد برای کاربر وارد شده.نمایش یک نمودار پالایش شده از درآمد و فروش برای کاربر.